Auton vuokraus Ulvilassa ja Satakunnassa – tutustu hinnastoon ja ehtoihin

Ota yhteyttä

MV-Vuokraus Ulvilassa on autovuokraamo, josta auton vuokraus onnistuu helposti ja edullisesti. Saat meiltä sopivat ajoneuvot ja varusteet tavaroiden ja henkilöiden kuljetusta varten. Ota yhteyttä!

Etsitkö vuokra-autoa?

Meiltä löytyy monipuolinen ja hyvin varusteltu valikoima vuokra-autoja. Autovuokraamostamme saat helposti pakettiautot, pienoisbussit ja trailerit. Pidempiaikaiset vuokraukset onnistuvat sopimuksen mukaan.

 

Voit tiedustella vuokra-autoa puhelimitse tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Yhteystiedot ja yhteydenottolomake

Hinnasto

Hinnat sisältävät ALV:n.

Vuokrausehdot ja säännöt

1. Auton vuokraussopimus

 

Vuokrasopimus auton tai trailerin tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon (”Vuokraamo ”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä ”Vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä.

 

2. Auton luovutus

 

Vuokraamo luovuttaa auton/trailerin vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena. Lisäksi Vuokraamo antaa Vuokraajalle riittävän opastuksen auton käytöstä niin tarvittaessa.

 

Vuokrattava auto/traileri tarkistetaan vuokraamon ja vuokraajan kanssa yhdessä ja mahdollisesti olevista vaurioista tai puutteista tehdään merkintä vuokrasopimukseen. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava vuokraamolle.

 

3. Auton/trailerin käyttö

 

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta/trailerista yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan. Ajaessa noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Vuokraaja huolehtii vuokra-aikana auton normaalista tarkkailusta, kuten öljy- ja muut nestemäärät. Auto pidettävä pysäköidessä lukittuna.

 

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa/traileria. Autoa/traileria ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai toisen kuljetettavaksi, jos siitä ei ole vuokrasopimukseen erikseen ilmoitettu. Vuokraajalla ja kuljettajalla pitää olla voimassa oleva ajokortti, joka tarkastetaan vuokrauksen yhteydessä ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja antaa tiedon tämän sopimuksen sisällöstä vuokraajalle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

 

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisten jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei siitä ole erikseen sovittu. Tupakointi, kotieläimet, kaupalliseen tarkoitukseen kuljetettavat elintarvikkeet (esim. kala) on kielletty.

 

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakosta, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

 

Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee sopimuksessa. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli auto palautetaan tankkaamatta, vuokraamo veloittaa puuttuvan polttoaineen ja tankkausmaksun sopimuksessa ilmenevällä hinnalla.

 

4. Vuokraajan vastuu vuokra-aikana

 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle autoa/traileria tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuseen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen.

 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat aiheutuneet; ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajo, avainten katoaminen, väärästä polttoaineesta, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon kokoon nähden liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton/trailerin muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistustöiden kustannukset.

 

Vuokraaja on korvausvelvollinen täysimääräisesti vahingoista, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton/trailerin käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta.

 

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingon aiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

 

5. Menettely vahinko- tai rikkoutumistapauksessa

 

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon/traileriin tulleesta viasta tai sitä kohdanneesta vahingosta vuokra-aikana.

 

Autoa/traileria kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- tai eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa vuokraajan on täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä ilmoitettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuvat vahingot täysimääräisenä.

 

Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on vuokraamon vastuulla ja se on matkan jatkumiseksi välttämätöntä, voi vuokraaja oma-aloitteisesti korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 70 €:n arvosta. Korjaustyöstä ja suoritettavasta maksusta on toimitettava tosite vuokraamolle.

6. Vuokranmaksu

 

Ellei muusta maksutavasta ole sovittu, vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan. Vuokrasopimusta tehdessään vuokraaja hyväksyy ennakkoon laaditun lopullisen laskelman ilman, että on allekirjoittanut henkilökohtaisesti.

 

Vuokraamolla on oikeus tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla vuokraamo varmistaa, että vuokraajan maksukortilla on katetta ja että kortti on voimassa.

 

Erityisesti vuokraamolla on oikeus tähän silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista; perusomavastuu, polttoaine, vuokra-ajan pidentyminen, auton/trailerin toimitus- ja noutoveloitus, vuokra-aikana tulleet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietulli, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

 

Mikäli sopimukseen vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä muista mahdollisista vuokraukseen liittyvistä ehtojen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti.

Vuokraamolla on oikeus tarpeelliseksi katsoessaan vaatia vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia.

 

7. Vuokraamon vastuu

 

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu vaurio, josta vuokraaja ei sopimuksen mukaan ole vastuussa, voi vuokraaja vaatia virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

 

8. Auton/trailerin palautus

 

Vuokraaja palauttaa auton/trailerin kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on avaimineen palautettu vuokraamoon. Mikäli autoa/traileria ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä ja jatkosta ei todistettavasti ole sovittu, vuokraamo ilmoittaa asian aina poliisille.

 

Vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton/trailerin palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli erikseen ei ole sovittu, on auto aina palautettava tankki täytettynä.

 

Vuokraamo ei vastaa palautushetkellä autoon jääneestä omaisuudesta.

Auton/trailerin ennenaikainen palauttaminen ei velvoita vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen vuokraajalle.

 

9. Sopimuksen purkaminen

 

Vuokraamo voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton/trailerin kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

 

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee vuokraamon vastuulla oleva käyttöä estävä vika, eikä vuokraamolla ole toimittaa vastaavaa autoa tilalle kohtuullisen ajan kuluessa ilmoituksesta.

 

10. Vuokrasopimusriidat

 

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimeen, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

 

 

Varauksen vahvistus ja peruutus

 

Ennakkoon tehdyissä varauksissa lähetämme sähköpostilla varausvahvistuksen ja varausmaksun, joka on 20 % sovitusta vuokrasummasta. Tilaus on vahvistettu vasta varausmaksun suorituksen tultua. Varausmaksua ei palauteta. Varausmaksu hyvitetään auton noudon yhteydessä, jolloin loput maksusta suoritetaan.

 

Muista ottaa kuitti maksusta mukaan autoa noudettaessa.

 

 

Ajokortti

 

Autoa vuokraavalla tulee olla voimassa oleva ajokortti Suomesta tai muusta EU-maasta ja tekstin tulee olla latinalaisin kirjaimin. Muussa tapauksessa tulee olla todistus, joka vahvistaa ajokortin kelpoisuuden.

 

Jos autoa kuljettaa myös toinen henkilö, on hänen myös todistettava ajokortillaan ajo-oikeus.

 

 

Vuokra-autolla Suomen rajojen ulkopuolelle

 

Auton tai trailerin viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle on mainittava varausta tehdessä. Rajanylityksen suhteen voi esiintyä rajoituksia ja lisämaksuja. Joissakin maissa voidaan myös vaatia erinäisiä asiakirjoja ja vakuutusmaksut ovat korkeammat.

 

Myös silta- ja ruuhkamaksut peritään vuokraajalta, jos niitä jälkikäteen vuokraamolle saapuu. Kuten myös parkki- ja muut sakot.